Cennik

Poniższy cennik służy do orientacyjnego oszacowania kosztów.
Ceny usług mogą być negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego indywidualnych potrzeb.
Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

RYCZAŁT / KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zakres usług: prowadzenie ewidencji przychodów/księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych.

Opłata miesięczna dla działalności będącej na ryczałcie bez VATu do 10 dokumentów – cena 40,00 zł

Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącuCena KPiRz rej. VATCena ryczałt z rej. VAT
do 10100,00 zł70,00 zł
do 30150,00 zł100,00 zł
do 50200,00 zł130,00 zł
do 80250,00 zł160,00 zł
do 100290,00 zł190,00 zł
do 150400,00 zł220,00 zł
do 200500,00 zł250,00 zł
powyżej 200cena ustalana indywidualniecena ustalana indywidualnie
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zakres usług: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie z ZUS właściciela.

Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącuCena
do 10250,00 zł
do 20300,00 zł
do 40375,00 zł
do 50450,00 zł
do 80525,00 zł
do 100600,00 zł
powyżej 100Cena ustalana indywidualnie
KADRY I PŁACE

Naliczanie płac pracowników: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, prowadzenie ewidencji kadrowej (kartoteki osobowe), przygotowanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia, kwestionariusze osobowe, rejestracja nieobecności (choroby, urlopy), wystawianie świadectw pracy, pozostała dokumentacja.

UsługiCena
naliczanie płac pracowników15,00 zł za osobę
pełna obsługa kadrowo-płacowa30,00 zł za osobę
POZOSTAŁE USŁUGI
UsługiCena
sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
40,00 zł za przygotowanie wniosku + 2 zł za każdą dostarczoną fakturę
(ksero dokumentów załączanych do wniosku gratis)
sporządzanie rocznego zeznania podatkowegood 10,00 zł
sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBPod 50,00 zł
analizy i raporty według potrzeb Klientacena ustalana indywidualnie
inne usługi księgowe według indywidualnych potrzeb klientacena ustalana indywidualnie

Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe.

Powyższy cennik służy do szacunkowego określenia kosztów usług, a wszystkie ww. ceny są cenami netto.